Skip to content

Classical

8 thoughts on “ Yn Nyffryn Clwyd - Eirlys Dwyryd & Myron Lloyd - Gwaraidd Gerddi (Vinyl, LP, Album)

  1. Read this page in English “Cyfrinach newid yw canolbwyntio eich holl egni ar adeiladu'r newydd yn hytrach na brwydro yn erbyn yr hen” – Socrates. Roedd Dyfodol Llwyddiannus, a gyhoeddwyd yn , yn addo dyfodol cyffrous newydd ym myd addysg yng Nghymru wrth iddo gyflwyno gweledigaeth Donaldson ar gyfer diwygio'r cwricwlwm yng Nghymru.
  2. Yn Theatr Felinfach nos fory (Sul, Mawrth 1), fe fydd Morus Elfryn yn rhan o noson o adloniant sydd wedi’i threfnu i ddathlu Gwyl Ddewi. Y tro diwethaf i Morus Elfryn ganu ar lwyfan oedd yn Bydd ef yn Nyffryn Aeron ynghyd a Gareth Hughes Jones oedd hefyd yn cyfeilio iddo yn y cefndir flynyddoedd yn ôl.
  3. Mae dyn o gefn gwlad dyffryn Clwyd ymhlith wyth o ddynion yn y ddalfa sy’n wynebu cyhuddiadau difrifol yn ymwneud â chyffuriau. Cafodd Steven Roberts, 39 oed o Cefn Uchaf, Cyffylliog, ger Rhuthun, ei arestio mewn cyrch mawr gan heddluoedd Gogledd Cymru, yr Alban a Sir Gaer ychydig dros bythefnos yn ôl.
  4. yn gwybod digon am y Cyfnod Sylfaen i sicrhau ei fod yn cael ei roi ar waith yn effeithiol neu nid ydynt yn argyhoeddedig ynglŷn â’i werth addysgol. 7 Mae llawer o ysgolion wedi bod yn llwyddiannus yn addasu cynnwys eu cwricwlwm o’r Cwricwlwm Cenedlaethol i’r Cyfnod Sylfaen. Maent wedi bod yn fwy llwyddiannus.
  5. Yn ddiweddar roeddwn yn annerch criw o bobl yn eu hugeiniau a oedd wedi derbyn eu haddysg yng Nghymru. Gofynnais iddynt daro ar bapur un peth diddorol am y lle y’u maged. Bu tawelwch. Neb yn sgrifennu dim. Yna, rhoddais restr o ddyddiadau ar y bwrdd gwyn, , , , , , 6/5/ Yr unig ddyddiad a ganai gloch iddynt oedd
  6. Mae Cynnal y Cardi yn eu cefnogi yn agos a dw i’n siŵr y byddent yn weld llwyddiant yn y dyfodol.” Croesewir yr holl syniadau ar sail dreigl ac mae swyddogion y prosiect wrth law i'ch cynorthwyo. Y dyddiadau cau yn ar gyfer cyflwyno datganiadau o ddiddordeb yw 9 Medi ac 11 Tachwedd. Croesewir pob cyflwyniad yn Gymraeg neu yn Saesneg.
  7. Rydyn ni ar agor i'r cyhoedd bob dydd Iau ac yn rhoi teithiau i ddangos i bobl sut rydyn ni'n cynhyrchu Jin Dyffryn Gwy. Mae'r tirlun yn ysbrydoli ein gwaith bob dydd, fel sy'n wir am lawer o gynhyrchwyr bwyd a diod sy'n byw ac yn gweithio yn Nyffryn Gwy. Mae Jin Dyffryn Gwy ar gael i'w brynu: Gwefan Wye Valley Gin a'r Silver Circle Distillery.
  8. Darganfod Sir Gâr o 6 Gorffennaf Y newyddion da yw y gallwch ddod i ymweld â ni yn Sir Gaerfyrddin o 6 Gorffennaf wrth i'r cyfyngiadau teithio 5 milltir gael eu codi gan Lywodraeth Cymru. Byddwch yn gallu ymweld â rhai o'n hatyniadau awyr agored megis Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru a Pharc Gwledig Pen-bre, yn ogystal ag aros yn un o'n nifer o .

Leave a Comment